ادامه دوره هیربدی با آزمایش و آزمون در پاریس

ادامه دوره هیربدی با آزمایش و آزمون در پاریس

 

 
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

نخستین مرحله از آزمون‌های چگونگی برگزاری آیین‌های ترادادی (سنتی) مانند سدره‌پوشی، گواه‌گیری و گاهنبارها همراه با پرسش‌هایی که بازگوکننده‌ی منش و فلسفه اشوزرتشت در گات‌ها است، در مرکز فرهنگی پاریس برگزار شد.

این آزمون با باشندگی برخی از شرکت‌کنندگان در دومین دوره هیربدی که از مهرماه سال گذشته در پاریس آغاز شده بود، برگزار شد. موبد کورش نیکنام که از سوی انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس، سرپرستی این دوره را بر دوش دارد در دو روز پی‌درپی در تیرماه 1395 خورشیدی آزمون‌ها را برنامه‌ریزی و سرپرستی کرد. همچنین چگونگی برگزاری آیین‌های ترادادی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی نیز مورد آزمایش قرار گرفت.

آزمون دیگری نیز پس از این در ماه آبان برگزار خواهد شد و به جوانان شرکت‌کننده در این دوره که بخش‌های گوناگون آیینی، دینی، برگزاری ترادادها، برپایی جشن‌های ملی و دینی، برگزاری نشست‌ها و پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی را آموخته و آمادگی داشته باشند، گواهی‌نامه هیربدی داده خواهد شد.

گفتی است که نخستین دوره از آموزش هیربدی در سال ۱۳۸۱ در تهران و با برنامه‌ریزی انجمن موبدان تهران برگزار شد که موبد نیکنام سرپرستی آن دوره را بردوش داشت و فرآیند آن باشندگی بسیاری ازهیربدان اندیشمند کنونی که گاهی موبدیار نامیده می‌شوند، در شهرهای ایران و خارج از کشور است.   

 

سدره پوشی

سدره پوشی

سدره پوشی

سدره پوشی

سدره پوشی

سدره پوشی

6744

 

 

منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد