احساس مسئولیت ، پیگیری و اقدام جدی در مورد پایداری نام باستانی خلیج فارس

ریس جمهور محترم وزیر امور خارجه

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر امور خارجه دربارة احساس مسئولیت ، پیگیری و اقدام جدی در مورد پایداری نام باستانی خلیج فارس 
ایران سرزمینی با تاریخ و هویت ملی چندین هزار ساله است. اسامی دریا، كوه و شهرهای آن برگرفته از اندیشه و فرهنگ ایرانیان باستان است كه به مناسبت رویداد و باور های گوناگون فرهنگی، دینی جغرافیایی، نجوم و غیره شكل گرفته و در اوستا كتاب دینی و باستانی ایران نیز از آنها یاد شده است و مربوط به زمانی است كه هیچكدام از اقوام عرب پیرامون ایران، توان حضور سیاسی به عنوان یك كشور را نداشته اند و به شكل عشیره و قبیله در بادیه به سر می برند و از فرهنگ و تمدنی برخوردار نبوده تا بتوانند نامی برای رودخانه و دریا برگزینند. پس برای همه ما شایسته است تا از یادگار و میراث ارزشمند نیاكان فرهیخته خود پاسداری كرده و اجازه ندهیم تا سیاست شوم استعمار بر مبنای زر و زور و با هدف ایجاد تفرقه بین ایران و كشورهای همسایه نام خلیج فارس را تغییر دهند.