آقای نیکنام آیا زرتشتیان به پیدایش آدم و حوا اعتقاد دارند ياخیر؟

پرسش: 

آقای نیکنام آیا زرتشتیان به پیدایش آدم و حوا اعتقاد دارند ياخیر؟

پاسخ: 

 

درادبیات دینی و اوستا، همانند آنچه درآغاز تورات ودر سفر پیدایش در باره آفرینش مَرتو(:انسان) آمده یاد نشده است. به گونه ای که خداوند با فراهم آوردن گِل(:خاک) که فرشتگان برایش فراهم کردند، نخست حضرت«آدم» را آفرید و هزاران سال پس از آن، با نیازی که آدم داشت «حوا» رااز پهلوی آدم خلق کرد، سپس آنان را در‌ جایگاهی به نام جَنَت(:بهشت) قرار داد،  پس از آن‌با کاراشتباهی که آنان انجام داده و از میوۀ بدون پروانه(:ممنوعه) استفاده کردند، خداوند با آگاهی از این کار اشتباه، آنان را از«جنت» به روی زمین کوچ داد و اکنون مرتوگان(:بشر)، فرزندان آنان می باشند، اینچنین استوره یارویدادی اگر درست نیز باشد سخنی در نوشته های اوستایی نیامده است.

 

تنها درنسک(:کتاب) «بندهش» که یکی از نوشته های پهلوی است آمده که «کیومرث» نخستین انسانی بوده که پدیدار شده است. تخمه(:نطفۀ)  کیومرث درخورشید پالوده شده و سپس به زمین آمده است. از ریختن آن برخاک، دو شاخه از گیاهی همانند ریواس روییده شده که آنان را «مشی» و «مشیانه» نام نهاده اند. این دوشاخه گیاه برهم پیچیده اند و آغاز آفرینش را دراین جهان تشکیل داده اند.

 

زرتشت در گات ها وسرودهای خود پرسش هایی در هر جستار، به ویژه آفرینش از تماشای هستی دارد، ولی رویدادی ویژه را پیش بینی واشاره نمی کند تا به روزگاری دانش همگانی، در رشته های گوناگون آن را مردود بداند.