آفرین گان خوانی در واژیشت گهنبار چهره همس پت میدیم گاه

آفرین گان خوانی در واژیشت گهنبار چهره همس پت میدیم گاه

هر سال در آغاز روز های پنجه آخر سال سنت گهنبار پنجه وجود دارد که همکیشان در شهرها و روستا ها جشن گهنبار و آفرینگان خوانی را برای روان و فروهر درگذشتگان اجرا می کنند و در باور سنتی به استقبال حضور فروهر درگذشتگان می رود تا میزبان آنان تا سپیده دم نخستین روز سال باشد. سپس با سرایش بخش هایی از اوستا وانجام داد و دهش سنت دیرینه خود را برپا می کنند. 
انجمن موبدان تهران و انجمن زرتشتیان تهران با حضور بسیاری از همکیشان آیین واژیشت گهنبار را در آدریان تهران برگزار کرد. این آیین از نخستین ساعت آغاز بامداد بود که در آن موبدان بخش هایی از اوستا را سرودند. 
موبد نیکنام نیز در جمع سرایندگان آفرینگان بود و اوستای گهنبار چهره همس پت میدیم را آغاز کرد. 
موبد اردشیر خورشیدیان در سخنان خود به اهمییت برگزاری آیین گهنبار اشاره کرد و آقای نیکنام نیز سال خوش و پیروزی بخشی را برای همکیشان آرزو کرد. 
موبدان مهربان فیروزگری، هرمزدیار خورشیدیان، کورش نیکنام، اردشیر نمیرانیان، پدرام سروشپور، فرهنگ ضیاتبری، اردشیر مانکجیان و اردشیر مهربانی اجرای واژیشت گهنبار و آفرینگان خوانی پنجه امسال را به عهده داشتند.