آشنایی با جشن‌های ایرانی در مرکز زرتشتیان پاریس

آشنایی با جشن‌های ایرانی در مرکز زرتشتیان پاریس
تاریخ پست:1395/7/27 16:35
 

خبرنگار امرداد

مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس همزمان با برگزاری آیین اوستاخوانی گهنبارِ آغاز سرما، نشست آشنایی با جشن‌های ایرانی را نیز برگزار کرد.

موبد کورش نیکنام در آغاز این برنامه به آیین‌هایی اشاره کرد که هماهنگ با یک سال خورشیدی در ایران برگزار می‌شود و به پیشینه و چگونگی برگزاری هریک اشاره کرد. 

این پژوهشگر فرهنگ ایران باستان در سخنان خود نخست به گاه‌شماری سنتی زرتشتیان اشاره کرد و برابر شدن نام روز و ماه در هر هنگام را جشن ماهیانه نامید که شوند از برپایی هریک به انگیزه‌های گوناگون بوده است. آفرین باد به فروهر درگذشتگان در جشن فروردینگان، حماسه آرش کمانگیر در تیرگان، پیروزی فریدون بر بیداد آژی‌دهاک در مهرگان، نیایش آب و آتش در آذرگان و آبانگان، پاس‌داشت زمین و ستایش بانوان در اسفندگان، گونه‌هایی از شوند برپایی جشن‌های ماهیانه بوده است. 

نیکنام در بخش جشن‌های سالیانه به نوروز، سیزده‌به‌در، سده، شب چله و گهنبارها اشاره کرد و به بیان فلسفه و چگونگی برگزاری هریک از آن‌ها نیز اشاره کرد.

در بخش دیگری از این همایش که شنبه ۲۴ مهرماه 1395 خورشیدی در مرکز زرتشتیان پاریس برپا بود، موبد نیکنام به هریک از چهره‌های گهنبار اشاره کرد و با سرایش آفرینگان‌هایی از اوستا، آیین گهنبار چهره ایاسرم‌گاه نیز گرامی داشته شد. در پایان برنامه باشندگان با لرک(آجیل سنتی آمیخته‌ای از هفت میوه‌ی خشک) و وَردین (میوه‌های بریده شده در هنگامه‌ی اوستاخوانی) و خوراکی‌های سنتی پذیرایی شدند.

موبد نیکنام

موبد نیکنام

موبد نیکنام

موبد نیکنام

موبد کورش نیکنام
موبد نیکنام

موبد نیکنام

موبد نیکنام

«آفرینامی»، بالا بردن یک انگشت به نشانه‌ی باور به یکتایی پروردگار
موبد نیکنام

موبد نیکنام

موبد نیکنام

فرتور از پدرام نیکنام است.

منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد amordadnews.com