آخرین نشست كارشناسی برای بازنگری و بهینه‌سازی موادی از آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان

آخرین نشست كارشناسی برای بازنگری و بهینه‌سازی موادی از آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان

برابر اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می كنند.

آیین نامه احوال شخصیه كه هم اكنون در دادگاه های ایران به آن استناد می شود در آغاز از زمان ارباب كیخسرو شاهرخ تنظیم شده و بعدها اندك تغییری در آن صورت گرفته ولی با پیشرفت زمان، پاسخگوی نیازهای اجتماعی و مشكلات جامعه نیست به همین منظور در پی گفتگوهایی كه در سال های پیش در نشست های كنكاش یگانگی درباره مواد آیین نامه انجام شده بود، نماینده زرتشتیان دوره هفتم مجلس متن آیین نامه احوال شخصیه را به نشانی تمامی انجمن ها , نهادها و صاحبنظران رسانیدند و پیشنهادهای آنان را دریافت كردند ، سپس با پیشنهاد و حضور نماینده زرتشتیان و دعوت از انجمن موبدان تهران ، كمیسیون حقوقی انجمن زرتشتیان تهران و كارشناسان و حقوقدانان زرتشتی در 15 نشست به بررسی هر ماده و تبصره های آیین نامه پرداختند و پیشنهادهای نهایی و مورد تایید كارشناسان و انجمن ها را آماده ساخته تا پس از تاییدهای نهایی چاپ شده و در اختیار دادگاه ها , انجمن ها و خواستاران آن قرار داده شود.