آتش سده در پاریس فروزان شد

آتش سده در پاریس فروزان شد
تاریخ پست:1396/11/16 15:39
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مرکز فرهنگی زرتشتیان درپاریس همانند سال های پیش جشن سده را برگزار کرد.
برنامه‌ی جشن سده با ترکیبی از موسیقی ایرانی و فرانسه همراه بود. موبد کورش نیکنام به بیان فلسفه‌ی جشن سده پرداخت وبه ویژگی هایی اشاره کرد که آتش ازآن روزگار تاکنون در زندگی مرتوگان(:بشر) داشته است. دکتر میرشاهی، فرنشین بنیاد رودکی در پاریس وهموند بنیاد نوروز که در ثبت جهانی نوروز در یونسکو سهم بسزایی داشته، درباره‌ی پیشنهاد کشور تاجیکستان برای ثبت جشن‌های مهرگان و سده به عنوان میراث معنوی بسیاری از کشورها در یونسکو خبر داد وراهکار ثبت آن را همکاری ویاری ایرانیان به ویژه زرتشتیان در سراسر دنیا دانست. در همین راستا از اندیشمندان و خواستاران فرهنگ ایران دعوت شد تا برای سرعت بخشیدن و گردآوری مدارک مورد نیاز برای ثبت این دو جشن ملی سرزمین باستانی ایران با موبد نیکنام، دبیر انجمن جهانی زرتشتیان درپاریس هماهنگی داشته تا پس از گردآوری اسناد برگزاری جشن سده و مهرگان در کشورهای گوناگون همسو با فرهنگ ایران، کمپین تایید و امضا آماده شود. برنامه جشن سده در پاریس با آتش افروزی، نیایش آتش، پذیرایی با خوراک ایرانی، دست افشانی و پایکوبی تا پاسی از شب ادامه داشت.

موبد کورش نیکنام

فرتور رسیده است.

منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد