آتشکده، نیایشگاه ها و مکان گردهم آیی زرتشتیان در یزد