پل چینود چگونه است؟ آیا همان پل صراط است. چگونه فرد گناه کار از آن رد می شود؟

پرسش: 

 پل چینود چگونه است؟ آیا همان پل صراط است. چگونه فرد گناه کار از آن رد می شود؟

پاسخ: 

در سرودهای زرتشت به گذرهی به نام "چینوَت پِرِتو" اشاره شده است این واژه از دو بخش "چین" به چمار چگونه و "پِرِتو" به چِمار (معنی) گذرگاه تشکیل شده است، به چمار گذرگاه چگونه زیستن، دراین بینش به مادی بودن چنین گذرگاهی برای روان در گذشتگان اشاره نشده است،  بیگمان مرحلهای خواهد بود برای رایزنی و پرسش هرانسانی از وجدان خویش، پساز هررفتار وکرداری که انجام داده است.

 موبدان دوران ساسانی به پیروی از فرهنگ دیگران که درآن زمان به ایران وارد شده بود، باورهایی درباره بهشت ودوزخ، جهان پس ازمرگ و سرگذشت آن را برای فهم بیشتر مردم به زندگی مادی آن زمان شباهت دادند و هماهنگ کردند، بنابراین بهشت و دوزخ اندیشه زرتشت نیز با ابتکار موبدی به نام «اردای ویراز» سبب نگاشتن نسک پهلوی «اردای ویراف نامه» شد وریخت (شکل) مادی به خود گرفت. پاداش و مجازات برای تن و بدن  مَرتو(انسان) ازجهان درگذشته، پیش بینی گردید. بهشت ودوزخ دارای راه و جاده گردید ( در متنی از خرده اوستا به نام پتت) و این گذرگاه به ریخت پُلی بیان شد که روان درگذشته بایستی با شرایطی ویژه از آن عبور کند تا به بهشت برسد،  یا به دوزخ رهنمون گردد. همه این ابتکارها و شباهت ها نادرست است و با بینش خرد مندانه اشوزرتشت هماهنگی ندارد. دین ابتکاری ساسانی که از نام زرتشت بهره داشت با بینش آموزگار راستی وخرد در برخی موارد ناهمگون است.