موبد نیکنام وضو گرفتن زرتشتیان برای نماز چگونه است؟

پرسش: 

موبد نیکنام وضو گرفتن زرتشتیان برای نماز چگونه است؟

پاسخ: 

 

واژه وضو پارسی نیست به جای آن نیاکان ما واژه"پادیاو" را داشته اند. 

 

پادیاو به چم(:معنی) پاکیزگی تن وروان است.

در‌ روزگاران گذشته هرگاه تن، پوشش ویازیستگاه نیاکانمان آلوده می گشته است. با کمک پاک کننده هایی که در پرتو دانش آن روز دریافته بودند به پادیاو کردن هریک می پرداخته اند. 

 

آب، بیشترین استفاده در پادیاو را‌ داشته همچنین از خاک وشوینده های دیگر نیز بهره می گرفته اند.

 

چون بینش زرتشت برپایه تازه شدن وپیشرفت دانش استوار شده است. هرگونه شوینده وپاک کننده ای تازه که سفارش دانش روز بوده و در دسترس نهاده می شود. بیگمان بایستی جایگزین گردد.

در ‌شیوه پادیاو نیز نگرش دینی نیامده است که نخست از کجای تن وبدن آغاز گردد و هرجا چند بار و چگونه شستشو داده شود.