موبد نیکنام، قـانـون اَشـا را كـه زرتشت به آن اشاره كرده با چه چیزی در ادیان دیگر برابر می دانید؟

پرسش: 

موبد نیکنام، قـانـون اَشـا را كـه زرتشت به آن اشاره كرده با چه چیزی در ادیان دیگر برابر می دانید؟

پاسخ: 

 

بیگمـان هـر دیـن و آیینی، جهـان بینی ویژه خود را دارد و برپایه آن پیروانی را از روزگار باستان گردهم آورده است.

جهان بینی های دین ها وفرهنگ ها بدان شوه(:دلیل) گوناگون است كه با فرهنگ، باورها، استوره وتمدن های مرتوها(:مردم) در روزگار پیامبر وبا سرزمین هایی جداگانه فراهم شده وبا آن ویژه ها هماهنگ است.

 

دراین راستا هر یك از پیام آوران، عارفان(:رازوران) وحکیمان(:فلاسفه)، به هنجار(:نظم وقانون) در زندگی اشاره كرده اند.

که برخی به ریخت(:شکل) دستور(:احکام) نیز به یادگار مانده است.

 

 نگرش دین زرتشت به جهان هستی، پیروی و پیوستن به هنجاری درست وپایدار است که «اَشا» نام دارد. در بینش پیام آور وآموزگار ایرانی، خداوند جان و خرد، جهان را براساس هنجاری آفریده كه بر تمام هستی پایدار است.

 

هیچ پدیده یی از اتم تاكهكشان وجود ندارد كه بر پایه این هنجار هماهنگ استوار نباشد. در جهان بینی اشوزرتشت مرتوگان(:بشر) نیز بایستی خود را با هنجار هستی(:اشا)، همگام و همراه سازد.

باور کند که در این هنجار جایگاه ویژه و ارزشمندی دارد که اگر آن را دریابد، هویت انسانی هنجارمند را خواهد داشت. راستی ودرستی، مهر و فروتنی، گذشت وفداکاری همراه با فروزه های نیك مرتوگانی را در خویش پرورش دهد. تا "اشو" به چم(:معنی) پیرو راستی گردد. به همه چنین مرتوهایی "اشوان" به چم راستکاران گفته می شود.

 

بیگمان این رویکرد فلسفی در دین های دیگر به ریختی(:شکلی) که آموزگار ایرانی به نام "اشا" به آن اشاره داشته، نیامده است.