موبد نیکنام، فاتحه زرتشتیان چگونه ست؟

پرسش: 

موبد نیکنام درود، فاتحه زرتشتیان چگونه ست؟

 

پاسخ: 

زرتشتیان بر مزار درگذشتگان و پس از آن در آیین های دینی که برپا می گردد. به گوش اوستایی چنین می سرایند: ایریس. تَنام. اوروانًو. یَزَه مَییده.یا.اَشَه اونام.فرَوَشَه یو.. برگردان آن: به روان آزاد شده و فروهر نیکوکاران درود باد.  وپس از آن سه بار سرود اشم وهو را می سرایند.