موبد نیکنام، در این جهان آشفته چه کسی و یا چه معیاری برای اندیشه نیک وجود دارد؟ از کجا بدانیم که اندیشه ای نیک است؟

پرسش: 

موبد نیکنام، در این جهان آشفته  چه کسی و یا چه معیاری برای اندیشه نیک وجود دارد؟ از کجا بدانیم که اندیشه ای نیک است؟

پاسخ: 

 

بیگمان چنانچه آشفتگی در این جهان وجود داشته باشد؛ از نابخردی، نادانی،  بی دانشی و احساس برگرفته از تعصب ما انسان ها فراهم شده است.

 

چگونگی دانستن اندیشه نیک، گام برداشتن همگان در زندگی با انگیزه دانش اندوزی، با آماج وهدف سود بخشی و آسایش، رسیدن به تازگی وآبادی وسرانجام خشنود ساختن « گه اوش اوروان» (:روان هستی) است.

 

این تلاش و همت به هر ریختی (:شکلی) در هرزمانی و مکانی شدنی است. ناگفته پیداست نیک اندیش و درست کردار که در راستای اندیشه نیک کارها را دنبال می کند، نیازی ندارد تا به هازمان (:جامعه) دروغین نگرشی داشته باشد.