من پاسخ های شما راخواندم موبد نیکنام. می توان گفت زرتشت همانند یک فیلسوف است مثل ارسطو، سقراط، افلاطون و... عیسی و موسی و محمد. چیزهای که این افراد به آن سفارش کرده اند همه درنگرش یک انسان دانا وجود دارد مانند مهربانی و کمک و حق دیگران را نخوردن و.. . چر

پرسش: 

من پاسخ های شما راخواندم موبد نیکنام. می توان گفت زرتشت همانند یک فیلسوف است مثل ارسطو، سقراط، افلاطون و...  عیسی و موسی و محمد. چیزهای که این افراد به آن سفارش کرده اند همه درنگرش یک انسان دانا وجود دارد مانند مهربانی و کمک و حق دیگران را نخوردن و.. . چرا باید انسان خودش را درگیر دین بکند؟ من خودم دین ندارم ولی تا جایی که می توانم سعی بر آن دارم که گناهی مرتکب نشوم، پرسش من این است چرا باید دین داشته باشیم؟

پاسخ: 

 

درود برشما، دانش های گوناگون اندک اندک در گذر دوران تا به امروز فراهم گشته است و به ریخت(:شکل) داد(:قانون) در بخش های گوناگون زندگی درآمده است تا هرکس درچارچوب اینگونه دادهای برگرفته از دانش، به آرامش وآسایش دست یابد.

 

بخشی از این دادگری برپایه دانش را همگان در هر شهر ودیاری از بامداد تا شامگاه تماشا می کنیم وچاره ای جز پیروی ازآن را نداریم. آشکار است که بیدادی از دانش وآگاهی، سبب آسیب رساندن به خود و دیگران خواهد شد.

 

سرعت وسبقت غیرمجاز در رانندگی،

عبور از چراغ قرمز وخیابان یک سویه،

آلوده کردن آب وهوا وخاک در زیستگاه،

پیروی از نکته های بهداشتی درزندگی،

استفاده ناآگاهانه از الکتریسته

 استفاده نادرست از ابزار ودستگاه های گوناگون،

بهره گیری درست از آب و سوخت،

استفاده از چه گونه گوشت و گیاه در خوراک

جداکردن زباله ها برای بازگشت به چرخه مواد.

ومانند اینها از هنجارهای هازمانی(:اجتماعی) مرتوگان(:بشر) در جهان شده است.

 

 با همین نگرش دربخش اندیشه نیز اندیشمندان وپیام آوران هر بخش از گیتی همانند آموزگارانی بوده اند که راه بهزیستی را با رفتاری درست وپسندیده به دیگران سفارش کرده اند. بنابراین چنانچه کسی از همه سفارش های دانش پایه در زندگی خود بهره بگیرد وهمراه با آن از راهکارهای درست زیستی وسفارش شده دین راستین نیز پیروی کند، زندگی آرام وشادی پیش رو خواهد داشت.

 

به باور من گفته وپیام اندیشمندان وپیام آوران راستین همانند نسخه یک پزشک آگاه و دلسوز است که بر سربرگی نوشته شده وشما به داروخانه خواهید داد و امیدوار خواهید بود که از بیماری خویش با آنچه در نسخه آمده درمان خواهید شد،  چون به کارشناس آن روی آورده اید.  شما می فرمایید به "دین" نیازی نیست! همانند اینکه بگوییم به پزشک نیازی نیست و هرکس توانایی دارد بدون پزشک به داروخانه رفته وبرای خویش از هرگونه دارویی که مایل است گزینش کرده وسفارش دهد. این راهکارنیز شیوه ای است که به تازگی گروهی برای خود پیش بینی کرده اند امیدواریم آنان شناخت خوبی از داروهای جسمی وروانی برای خود در بی دینی داشته باشند.