من پاسخ های شما راخواندم، می توان گفت زرتشت همانند یک فیلسوف است مثل ارسطو، سقراط، افلاطون و... عیسی و موسی و محمد. چیزهای که این افراد به آن توصیه کرده اند همه درنگرش یک انسان دانا وجود دارد مانند مهربانی و کمک و حق دیگران را نخوردن و.. . چرا باید

پرسش: 

 من پاسخ های شما راخواندم، می توان گفت زرتشت همانند یک فیلسوف است مثل ارسطو، سقراط، افلاطون و...  عیسی و موسی و محمد. چیزهای که این افراد به آن سفارش کرده اند همه درنگرش یک انسان دانا وجود دارد مانند مهربانی و کمک و حق دیگران را نخوردن و.. . چرا باید انسان خودش را درگیر دین بکند؟ من خودم دین ندارم ولی تا جایی که می توانم سعی بر آن دارم که گناهی مرتکب نشوم، پرسش من این است چرا باید دین داشته باشیم؟

پاسخ: 

درود برشما، دانش های گوناگون در گذر دوران تا به امروز فراهم گشته است و به ریخت (: شکل) داد (: قانون) درآمده است که هرکس درچارچوب این داد به آرامش وآسایش دست یابد. بخشی از این دانش را ازبامداد تا شامگاه مشاهده می کنیم وچاره ای نداریم تا ازآن پیروی کنیم وگرنه به خود ودیگران آسیب رسانده ایم، سرعت غیرمجاز وعبور از چراغ قرمز در رانندگی، آلوده کردن آب وخوراک، پاک نکردن آلودگی ها از زندگی، استفاده ناآگاه از الکتریسته ودستگاه های گوناگون و...به همین روی دربخش اندیشه نیز اندیشمندان وپیام آوران هر بخش از گیتی همانند آموزگارانی بوده اند که راه بهزیستی را به دیگران سفارش کرده اند. اگر کسی به تمام دانش های روز و به همه راهکارهای درست زیستی برای داشتن زندگی آرام وشاد دست یافته باشد، بیگمان به راه خویش ادامه دهد، به باور من گفته وپیام اندیشمندان راستین همانند نسخه پزشکی دلسوز است که بر سربرگی نوشته شده وشما به داروخانه خواهید دادو امیدوار خواهید بود که درمان خواهید شد چون به کارشناس آن روی آورده اید.  شما می فرمایید به دین نیازی نیست! همانند اینکه بگوییم به پزشک نیازی نیست و هرکس توانایی دارد به داروخانه رفته وبرای خویش از هرگونه دارویی که مایل است برگزیند وسفارش دهد. این راهکارنیز شیوه ای است که به تازگی گروهی برای خود پیش بینی کرده اند امیدواریم آنان شناخت خوبی از داروهای جسمی وروانی داشته باشند.