سلام استادنیکنام، ۳ پرسش از حضورتان دارم ۱- در ایران من چگونه می توانم زرتشتی شوم به صورت رسمی؟ ۲- آیا پس از زرتشتی شدن دیگر زرتشتییان مرا به عنوان زرتشتی قبول دارند ۳- آیا می توانم با دختری زرتشتی ازدواج کنم؟

پرسش: 

سلام استاد نیکنام، ۳ پرسش از حضورتان دارم
۱- در ایران من چگونه می توانم زرتشتی شوم به صورت رسمی؟
۲- آیا پس از زرتشتی شدن دیگر زرتشتییان مرا به عنوان زرتشتی قبول دارند  ۳- آیا می توانم با  دختری زرتشتی ازدواج کنم؟

 

پاسخ: 

 

دوست گرامی، اگرخواسته شما از رسمی بودن زرتشتی، دریافت کارت شناسایی ویژه زرتشتیان و باشندگی در گزینشگری(:انتخابات) انجمن ها و دیگر نهاد های زرتشتی است. پاسخ شما این است که کارت شناسایی  زرتشتی را انجمن های زرتشتی در ایران صادر می کنند که پروانه کار خود را از وزارت کشور جمهوری اسلامی دریافت کرده اند. در اساسنامه آن نهادها پایبندی(:قید) شده است. که چنین انجمن هایی تنها برای کسانی زاوری(:خدمات) بدهند که پدر و مادر آنان زرتشتی باشند. بنابراین چون پدر و مادر غیر زرتشتیان در ایران، در آمار پیشین انجمن ها نبوده اند. رسمیت یافتن کسی که بخواهد به دین زرتشتی گرایش داشته باشد، هم اکنون میسر نیست. ولی چنانچه خود مایل باشید که رفتاری به شیوه بینش زرتشت وفرهنگ زرتشتیان داشته باشید، پیش از این پاسخ داده شده است.

 

پاسخ دوم شما:  زرتشتیان چگونه باید تازه واردی را قبول داشته باشند؟  پیروان زرتشتی  نیز به سفارش اشوزرتشت، با کردار نیکی که پیوسته از خود دارند زرتشتی شناخته می شوند! اگر رفتار آنان در چارچوب بینش زرتشت نباشد پسند و پذیرفته اهوارامزدا نخواهد بود! بنابراین نیازی نیست کسی شما را بپذیرد بلکه کردارتان گویای اندیشه نیک وبد شماست.

 

 پاسخ ۳- در مورد پیوند زناشویی با دختر یا پسر زرتشتی، دفترهای ثبت ازدواج ویژه زرتشتیان نیز که مجوز خود را از سازمان ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند، پروانه ندارند پیوندزناشویی(:ازدواجی) را ثبت کنند که پدر ومادر آنان زرتشتی زاده نباشند، بنابراین اگر دختر و یا پسری زرتشتی بخواهد با غیر زرتشتی در ایران ازدواج کند، نخست باید از دین زرتشتی خارج شود، آنگاه ازدواج به شیوه «عقد اسلامی » داشته باشد،  لابد خودتان گواهی(:تایید) می فرمایید که پیوند زناشویی یک جوان زرتشتی که به ارزش بیرون رفتن از دین نیاکانش باشد! شایستگی چندانی نخواهد داشت وپذیرش آن دشوار است.