<p>درود<br /> یکی از ۹&nbsp;باور و اصول در دین ررتشت، باور به جهان مینوی هست، آیا جهان مینوی با این جهان فرق دارد؟ امشاسپندان و اورمزد که در جهان مینوی هستند، یعنی کجا؟&nbsp;</p>

پرسش: 

درود، یکی از ۹ باور و اصول در دین ررتشت، باور به جهان مینوی هست، آیا جهان مینوی با این جهان فرق دارد؟ امشاسپندان و اورمزد که در جهان مینوی هستند، یعنی کجا؟ 

پاسخ: 

درود برشما، پایه های بنیادی دین زرتشت بر هفت گام استوار شده است. ۱- جایگاه اهورامزدا (یگانه بودن دانایی وآگاهی بیکرانِ هستی مند). ۲- باور به آموزگاری و پیام آوری اشوزرتشت. ۳- پیوستن به اشا(هنجار راستی درهستی). ۴- پیروی از هومَت، هوخت، هووَرشت (اندیشه، گفتاروکردارنیک). ۵- آزادی گزینش (برپایه خردمندی). ۶- پاداش کارنیک وپادافراه کردارزشت (دریافتِ شادی ورنج درپی کردارخویش). ۷- جاودانگی روان(شادی ورنج دیرپا برای روان). جهان مینوی که شما اشاره کرده اید بیگمان برای روان خواهد بود. وبسیاری از پیام آوران، رازوران (عارفان) واندیشمندان به آن اشاره کرده اند ولی، کَس نامَد ازآن جهان که تا پرسَم ازاوی / احوالِ مسافرانِ عالَم، چون شد!. باور ندارم که اورمزد وامشاسپندان تنها درجهان مینوی هستند!. اورمزد، کوتاه شده واژه «اهورامزدا» است که چَم (:معنی) آن، دانایی و آگاهی هستی مند است. امشاسپندان نیز فروزه (:صفت) های برگرفته از اهورامزدا می باشند که انسان نیز می تواند آنها را در نهاد خویش پرورش دهد، بیگمان در این جهان پدیدار خواهند شد.