درود موبد نیکنام.دوستی پرسش کرده کتاب آسمانی زرتشت کدام است؟ پاسخ شما را من خواندم، آیا نظر شما این است که ما تنها گاتها را قبول کنیم یا تمام کتاب اوستا را. با سپاس

پرسش: 

درود موبد نیکنام.دوستی پرسش کرده کتاب آسمانی زرتشت کدام است؟ پاسخ شما را من خواندم،  آیا نظر شما این است که ما تنها گاتها را قبول کنیم یا تمام کتاب اوستا را. با سپاس

پاسخ: 

نخست اینکه ما نسک(:کتاب) آسمانی نداریم. خدای اندیشه زرتشت، اهورامزدا که ویژگی آن دانایی وآگاهی است و در این هستی پدیدار شده است. در آسمان ها جای نگرفته و زرتشت نیز از پیام وسخنی رااز او به گوش نشنیده است بلکه زرتشت با درون نگری و پژوهش در هستی با دیده دل دریافته است که شاهکار اینهمه زیبایی و هنر در هستی را فروزه یی پشتیبانی می کند به نام اشا(: هنجار درست) که سرآغاز وسرانجام آن «اهورامزدا» می باشد. سپس آنچه را دریافته است به گوش مرتوگان (: بشر) رسانده و پیشنهاد داده تا دریافت های او را به ژرفی بررسی کرده و از روی آزادی وخرد چنانچه به درستی آن راهکارها پی بردند، آنگاه گزینش کنند. این دریافت ها وسخنان نغز در نسک گات ها آمده است که آن را نسک دینی مزدیسنان می نامیم. اوستا گنجینه  یی باارزش از دانش های گوناگون است که در گذر گاهداد(: تاریخ) چند هزارساله این سرزمین در اندیشه وباور نیاکان ما به ریخت (: شکل) آمده و پشتوانه پژوهش ارزشمندی برای اکنون و آینده است. آن را نه تنها زرتشتیان می پذیرند وهمچنان نگهداری می کنند. بلکه مرتوگان جهان به ویژه ایرانیان بایستی به آن باور داشته و سرافرازی (:افتخار) برآن داشته باشند زیرا در هزاران سال پیش وهنگامی که بسیاری از تیره ها (:اقوام) جهان در سیه روزی به سر می بردند، نیاکان ایرانی ما دادگستر (: قانونمند) بادانش وگسترش دهنده اندیشه وباورهای گوناگون بوده اند.