درود مهربان نیکنام. شما فرمودید که به پیامبر ما وحی نشده و الهام شده است. خواهشمندم تفاوت دقیق میان این دو را برایم آشکار سازید. سپاس بی پایان

پرسش: 

درود مهربان نیکنام. شما فرمودید که به پیامبر ما وحی نشده و الهام شده است. خواهشمندم تفاوت دقیق میان این دو را برایم آشکار سازید. سپاس بی پایان

پاسخ: 

 

درود مهربان نیکنام. شما فرمودید که به پیامبر ما وحی نشده و الهام شده است. خواهشمندم تفاوت دقیق میان این دو را برایم آشکار سازید. سپاس بی پایان

 

 

پاسخ :

درود. ازآنچه درگزینه "وحی" برای پیامبران برداشت می شود این است که فرشته ویا فرشتگانی که پیوسته نزدیک خداوند به سر می برده اند، پیام هایی را درزمان هایی مناسب که شان نزول گوناگون نیز داشته است، از خداوند آسمانی دریافت می کرده اند وآن را به گوش پیامبر یافرستاده خداوند (:رسول) بازگو می کرده اند. آنگاه پیامبر نیز همان گفته وپیام دریافت شده از خدا را به مرتوها(:مردم) می رسانده است. آشکار است که پیامبر هیچگونه دخالتی در کم وزیاد کردن پیام خداوندی نداشته است زیرا نمی توان گفته خدا را به گونه ای دیگر بیان کرد.

 

 با نگرش به بینش زرتشت که برای«اهورامزدا» نام وجایگاهی درهستی بیان نکرده است. جایگاه او را درآسمان نمی داند که برعرش تکیه زده باشد وفرشتگانی پیرامون اوباشند. بلکه اهورامزدا در سروده های زرتشت، یک فروزه(:صفت) است. «اهو» به چمار(:معنی) هستی، هستی دار وهستی مند و«مزدا» به چمار دانایی وآگاهی بیکران است(:دانایی وآگاهی بیکران هستی مند) بنابراین زرتشت از آگاهی ودانایی در هستی، به فراگیری دانش پرداخته و به آگاهی رسیده است.

 

به جای فرشته، ندای درونی وبینش مینوی (:سروش) به یاری زرتشت آمده وهرگاه پرسشی برایش پیش آمده با پژوهش درهستی، در پرتو دل آگاهی(:الهام) به رازهای گوناگون هستی پی برده وهریک را درسرودهایش(:گات ها) برای خواستاران دانایی، بیان کرده است.

 

گفتنی است زرتشت در سرودهایش سفارش می کند که هرکس با آزادی می تواند سخنان او را بپذیرد وبرای بهروزی ورستگاری از آن بهره بگیرد. یا چنانچه باور و اندیشه دیگری دارد، بدان روی آورد. به هر روی دربینش زرتشت وفرهنگ ایران باستان، "فرشته" جایگاهی نداشته وبرای آموزگار وپیام  آور ایرانی نیز گزینه "وحی" پیش نیامده است.