درود فرزانه نیکنام، آیا می توان نماز را جز به زبان اوستایی خواند یا با زبان پارسی خواند؟

پرسش: 

درود فرزانه نیکنام، آیا می توان نماز را جز به زبان اوستایی خواند یا با زبان پارسی خواند؟

پاسخ: 

درود برشما، به باور من هرکس می تواند با گویش مادری خود آنچه را در دل آرزو دارد بر زبان آورد وبارها برگوید. ولی آنچه به نام نیایش های اوستایی به یادگار مانده است. با آهنگی ویژه از آغاز سروده شده و سرایش آن با آهنگی آرامش بخش وگاهی غرورآفرین همراه بوده که با برگردان پارسی آن نمی توان چنین فروزه ای درخود پویا وپایدار ساخت. پس نیکوتر آنکه سرودها به گویش اوستایی وبا آهنگ ویژه آن خوانش گردد.