درود بر شما موبد گرامی، کتاب آسمانی زرتشت کدام است؟ سپاسگزارم

پرسش: 

درود بر شما موبد گرامی، کتاب آسمانی زرتشت کدام است؟ سپاسگزارم

پاسخ: 

درود، زرتشت،  نسک (کتاب) آسمانی ندارد زیراخدای زرتشت که «اهورامزدا» (دانای بزرگ هستی بخش) بیان شده است، در آسمان زندگی نمی کند و زرتشت هیچگاه در سرودهایش گات ها بیان نکرده است که سخنان و یا دستوراتی از خداوند که در آسمان جای دارد به گوش او رسیده است. زرتشت با دل آگاهی و نگرشی ژرف برچیستی جهان به راز هستی پی برده است و آنگاه سرآغاز پیدایش، پویایی و پایداری هستی را به اراده «خداوند جان و خرد» یا اهورامزدا نسبت داده است. نسک دینی زرتشتیان که بینش و سرود های زرتشت در آن آمده است، «گات ها» نام دارد. بیشتر از این را در گزینه نوشتارها، بخش مقاله از همین تارنما جستجو فرمایید، در نگاهی به  «گات ها، نسک دینی زرتشتیان».