درود بر شما استاد گرامی. در بسیاری از وب سایت ها تلاش می شود تا دین زرتشت را غیر الهی و ستمگر نشان دهند. و زرتشتیان را مردمی دوگانه پرست یا آتش پرست بخوانند.این افراد بر آنند تا تاریخ ایران باستان را دروغ و سرشار ازنیرنگ و ستم نشان دهند! چه باید کرد؟

پرسش: 

درود بر شما استاد گرامی.  در بسیاری از وب سایت ها تلاش می شود تا دین زرتشت را غیر الهی و ستمگر نشان دهند. و زرتشتیان را مردمی دوگانه پرست یا آتش پرست بخوانند.این افراد بر آنند تا تاریخ ایران باستان را دروغ و سرشار ازنیرنگ و ستم نشان دهند! چه باید کرد؟

پاسخ: 

درود، این شیوه برخورد چندین ساله نابخردان است. گروهی که شاید ماموریت دارند تا اندیشه دیگران، به ویژه نیاکان ایرانی خود را ویران سازند.  اگر چنین باشد آنان پیوسته از نیروی براندازی و نابودکننده پشتیبانی خواهند شد، که با هیچ ابزاری نمی توان با آنان مبارزه کرد!  نمی توان با آنان بحث وگفتگو کرد زیرا «می توان کسی را بیدارکردکه خواب باشد، ولی کسی که خود را به خواب زده باشد، بیدارنخواهدشد» اینان با شستشوی مغزی، خود را به خواب زده اند! از یکسو در بینش زرتشت، ناسزا، دروغ، دشنام و توهین به دیگران جایگاهی نداردواز سوی دیگرپروانه (اجازه) نداریم تا ما نیزازاندیشه دیگران ایرادبگیریم زیرابیگمان برای ما پیگرد قانونی در پی خواهدداشت. بنابراین سکوت بهترین شیوه مبارزه با چنین اقدام ناشایست و یکسویه دشمنان است. باور داریم که شنونده و خواننده اگر دانا و هوشیار باشند، بهترین گفته ها راگزینش خواهند کرد، بینش وجهان بینی زرتشت برای دانایان و خردمندان پی ریزی شده است به همین روی سپاه راستی نیازی به سیاهی لشکرندارد.