درود بر استاد گرامی، شما در جایی فرمودید دین زرتشت بادانش روز پیش می رود. اکنون اگر دانش روز اشتباه بودن بخشی ازنوشته های اوستا مانند وندیداد را نادرست بداند چه باید کرد؟ پذیرفته می شود؟

پرسش: 

درود بر استاد گرامی، شما در جایی فرمودید دین زرتشت بادانش روز پیش می رود. اکنون اگر دانش روز اشتباه بودن بخشی ازنوشته های اوستا مانند وندیداد را نادرست بداند چه باید کرد؟ پذیرفته می شود؟

پاسخ: 

درود، آشکار است که دانش روز به هرهنگام ودر هر کجا که باشد، از مزدا(:دانش وآگاهی بیکران) سرچشمه گرفته است و بیگمان چنانچه پیروان زرتشت آن را نپذیرند. ازهماهنگی وهمراهی با مزدا دورشده اند، این شیوه دربینش زرتشت جایگاهی ندارد، هرچند جستاری از اوستا باشد که در روزگاری نوشته شده و دانش آن هنگام آن را سفارش کرده باشد. اگر به ژرفی بنگریم درمی یابیم که بسیاری از دستورهای وندیداد که روزگاری نیاکان ما در ایران آن را پیشنهاد کرده و به کار می برده اند، اکنون فراموش شده است.