درود بر استاد گرامی، در آیین زرتشت ازدواج یک زرتشتی با یک مسلمان انجام پذیر هست یا نه؟ اگر نیست، چرا؟

پرسش: 

درود بر استاد گرامی، در آیین زرتشت ازدواج یک زرتشتی با یک مسلمان انجام پذیر هست یا نه؟ اگر نیست، چرا؟

پاسخ: 

درود برشما، همه پیروان دین زرتشت آزادند تا برپایه بینش آموزگارشان «زرتشت» خواسته های زندگی خویش را آزادانه برگزینند؛ گرینش های دین، زبان، فرهنگ، جای زندگی، خوراک، پوشاک، دوست، همسر و... همه از روی دانایی، با اختیار و آزادی است و امکان پذیر می باشد ولی از آنجا که دفاتر پیوند زناشویی «ازدواج» زرتشتی در ایران که مجوز خود را از سازمان ثبت احوال کشور دریافت کرده اند، پروانه (اجازه) ندارند تا پیوند زناشویی غیرزرتشتیان را ثبت کنند، بنابراین با چنین پیوندی که در دفاتر دیگر امکان پذیر خواهد بود، برای پسر و دختر زرتشتی ناخودآگاه تغییردین نیز رو ی خواهد داد. بنابراین بسیاری از همکیشان مایل نیستند دین نیاکان خود را که برایشان ارزشمند است به دلیل زناشویی از دست بدهند.