درود برشما موبد نیکنام نظر شما در مورد کتابهای اوستا برگردان استاد پور داوود چیست؟ می توان این مجموعه را کاملترین دانست؟

پرسش: 

 درود برشما موبد نیکنام نظر شما در مورد کتابهای اوستا برگردان استاد پور داوود چیست؟  می توان این مجموعه را کاملترین دانست؟

پاسخ: 

 

درود، استاد پور داوود یکی از پژوهشگران نامدار وبرجسته در فرهنگ ایران باستان وگنجینه اوستایی است. نسک ونوشته های ایشان یکی از منابع با ارزش برای پژوهش در فرهنگ ومیراث باستانی ایران به شمار می آید. گفتنی است که پورداوود نخستین ایرانی پژوهنده در زبان اوستا و برگردان کننده بخش های گوناگون اوستا به زبان پارسی است. 

 

 برگردان های ایشان هرچند از جایگاه ویژه ای برخوردار است ولی نمی توان آنها را کامل ترین برگردان ها دانست زیرا پس از آن زنده یاد نیز برگردان و تفسیرهای گوناگون و ارزشمندی پیرامون گنجینه اوستا در ایران و خارج ازکشور پدید آمده است که هرکدام در شناسایی فرهنگ اوستا ودین زرتشت با نگرشی تازه به واژگان اوستایی ودستور زبان آن از ارزش بالایی برخوردار است.