درود برجناب نیکنام، در برخی نوشته ها آمده که در دین زرتشت باید لانه مورچه ها را ویران کرد و یا انسان های معلول و کم توان را از میان برد و یا سایر امور خشونت آمیز را مرتکب شد آیا این حقیقت دارد؟ با سپاس

پرسش: 

درود برجناب نیکنام، در برخی نوشته ها آمده که در دین زرتشت باید لانه مورچه ها را ویران کرد و یا انسان های معلول و کم توان را از میان برد و یا سایر امور خشونت آمیز را مرتکب شد آیا این حقیقت دارد؟ با سپاس

پاسخ: 

 

درود برشما، خیر چنین نسبت هایی به دین زرتشت وپیروانش نادرست است چون با بینش زرتشت همخوانی ندارد! اندیشه زرتشت بر پایه راستی و خردورزی استوار شده است چگونه ممکن است در راستای خردگرایی ودانایی به حیوانات دیگر آسیب وارد ساخت. 

 

هنگامی که سعدی می فرماید: 

 

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

که رحمت بر آن تربت پاک باد؛ 

میازار موری که دانه کش است 

که جان دارد و جان شیرین خوش است؛ 

بینش باستانی ایران را بیان کرده است.

 

دشمنانِ تاریخیِ بینشِ زرتشت، پیوسته تلاش کرده اند تا نسبت های بیجا و ناروایی برای این چنین بینشی داشته باشند.

 

دروغ وتهمت هایی مانند دوگانه پرستی(:دوآلیسم)، زناشویی با نزدیکان(:ازدواج بامحارم)، آتش پرستی، پیروی از دستورها(:احکام) درنسکِ(:کتاب) وندیداد که روزگاران پیش از زرتشت راهکارهای بهداشتی و دورکردن پلیدی ودیوان بوده است و نسبت های نادرست دیگر که نمونه های آن را بیان کرده اید ونسبتی با منش زرتشت نداشته است.

 

برای اینکه به بینش راستین زرتشت پی ببرید بهترین شیوه پژوهش در سرودهایش«گات ها» و پیام اوست.