درود، ویژگی اندیشه نیک، کردار و گفتار نیک چیست؟ چگونه می توان اندیشه نیک را از اندیشه بد باز شناخت ؟ اگربه عهده عقل و خرد شخص گذارده شود تبدیل به امری سلیقه ای نخواهد شد!؟! با سپاس

پرسش: 

درود،  ویژگی اندیشه نیک، کردار و گفتار نیک چیست؟  چگونه می توان اندیشه نیک را از اندیشه بد باز شناخت ؟  اگربه عهده عقل و خرد شخص گذارده شود تبدیل به امری سلیقه ای نخواهد شد!؟! با سپاس

پاسخ: 

درود، اشوزرتشت در بندی از سروده هایش (گات ها، سرود دوم بند۲) اشاره به شنیدن گفته دارد و سپس به مَرتو (انسان) سفارش می کند تا بهترین گفته را با خردمندی و از روی آزادی برگزینند. سده ها وهزاران سال است که مرتو به ارزش های نیک برای خویش پی برده است. او کردار ناشایست را به چشم دیده، به گوش شنیده یا تجربه کرده است. کرداری که هماهنگ با هنجار درست هستی (اشا) است و برای همگان سودی در برداشته باشد، برگرفته از « سپنتامینو» منش نیک است . آنچه سبب ویرانی، آسیب، رنج وستم به آفریدگان دیگر می شود، برگرفته از «انگره مینو» (منش اهریمنی = ویران ساز) است. بیگمان انسان آگاه و دانا می داند که راستی، نیکی، مهربانی، وفاداری، قانونمداری، دادگستری، شادمانی، فروتنی، خدمت به دیگران ومانند اینها از هنجار درست هستی است که اندیشه نیکِ مَرتو پایه گذار آنان بوده و اکنون نیز پایدار است تا همچنان گزینش شود.  در برابر آن نیروهای اهریمنی است رفتاری ناپسند مانند: بیدادگری، نامهربانی، ناهنجاری، جنگ وخونریزی، خودخواهی، دروغ، خرافه پرستی، خیانت، خشم به جانوران، سوگواری، ستم به دیگران و مانند اینها که آنها نیز برگرفته از اندیشه بد انسان است. گرین (مهم) این است که همه گوناگونی (تفاوت) نیکی و بدی را می دانند ولی در پذیرش آن اراده استوار ندارند و شاید می پندارند که باید با همبودگاه (جامعه) همراه شوند، چه راست و چه دروغ باشد. «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش» (بینش زرتشت این تدبیر را نمی پسندد، شایسته است تنهابا راستکاران همراه شد!)