خوشبخت کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد؛ اکنون پرسش من این است که ممکن است کسی خوشبختی را در کارهای ناپسند ببیند

پرسش: 

روزگار خوش آقای نیکنام، یک جمله از زرتشت هست که می گوید: خوشبخت کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد؛ اکنون پرسش من این است که ممکن است کسی خوشبختی را در کارهای ناپسند ببیند، مثلا دزدی کردن، دروغ گفتن، مسخره کردن، مال کسی را خوردن و ... ، ما باید برای اینکه خوشبخت شویم به او در این کارها کمک کنیم؟

پاسخ: 

به این بند به ژرفی بنگرید: خوشبختی از آن کسی است که "خواهان خوشبختی دیگران باشد"، نه هربدکاری را یاری رساند.

 

مرتو(:انسان) از دیدگاه اشوزرتشت نماد خردمندی، دانایی و راستی است. دراین بینش کارهایی شایسته است که به سود همه باشد و سبب بالندگی، سازندگی و پیشرفت هازمان مرتوگانی(:بشری) گردد.

 

 اینک باید بیندیشیم که هرج و مرج، نابسامانی، جنگ و گریز، کشتار دیگران، دروغ ودزدی از رفتارهای هنجارگونه مرتوگان است ویا ناهنجاری هازمانی را برای همگان در پی خواهد داشت.

 

 بیگمان از دیرباز مرتوی خردمند وآگاه،  شایستگی ها را در برابر ناشایست ها شناخته ودر زندگی به کار بسته است. بنابراین بر کسی پوشیده نخواهد بود آنکه از خرد رسا بهره داشته باشد، پیوسته  هنجار راستی را پذیرا خواهد بود که بازتاب آن خوشی وآرامش را برای دیگری فراهم خواهد ساخت نه چپاول، کشتار، دروغ وناسزا برای دیگران که جز ناآرامی، خونریزی، خشم وبیداد را به یادگار خواهد گذاشت.