جناب نیکنام چرا خورشید، آتش و روشنایی اساس دین زیبای زرتشت است؟

پرسش: 

جناب نیکنام چرا خورشید، آتش و روشنایی اساس دین زیبای زرتشت است؟

پاسخ: 

در فرهنگ کهن این سرزمین، روشنایی و فروغ از جلوه های «اهورامزدا» است، تاریکی نیز زاینده ناپاکی و بیداد است.به همانند این باور در ادیان دیگر نیز آمده است چنانکه در قرآن نیز داریم: «اللهُ نورالسَماوات واَلاَرض» (خداوند نور زمین وآسمان است)؛

 

به انگیزه آنکه روشنایی چنین ویژگی هایی را دارد، زرتشتیان روشنایی را پرستش سو(:قبله) خویش قرار داده اند و به سوی هر گونه فروغی مانند: نورآتش، فروغ شمع وچراغ، روشنایی خورشید وماه... خدای خویش «اهورامزدا» را نیایش می کنند.

 

مزدیسنان رنگ هایی را نیزبرای پوشش تن خود در زندگی به کار می برند که تیره نباشد بلکه روشنی بخش باشد. زیرا باور دارند که استفاده از رنگ تیره، غم افزا و سوگ آور خواهد بود.