با سلام چندی است که در برخی سایت ها از احکام عجیبی در آیین زرتشت اشاره می شود می خواستم بدانم این ایین ها مورد تایید زرتشت هستند یا تحریف و بد گویی هستند؟ به دلیل آن که طولانی است من لینک ان را قرار می دهم. http://ali-itivand.persianblog.ir/post/8/

پرسش: 

با سلام چندی است که در برخی سایت ها از احکام عجیبی در آیین زرتشت اشاره می شود می خواستم بدانم این ایین ها مورد تایید زرتشت هستند یا تحریف و بد گویی هستند؟ به دلیل آن که طولانی است من لینک ان را قرار می دهم. http://ali-itivand.persianblog.ir/post/8/

پاسخ: 

درود برشما، خیر اینها از دستورهایی است که در نسکی به ان وندیداد به زبان اوستا از روزگاران باستانی ایران، پیش از زرتشت وبخشی پس از آن برجای مانده است. از آنجا که این نوشته ها به زبان اوستایی است دشمنان فرهنگ ایران چنین می پندارند که بخشی از اندیشه زرتشت بوده وپیروان او به کار می برده اند. آشکار است که اندیشه ومنش اشوزرتشت تنها در نسک «گات ها» آمده است.  نوشته ای را که اشاره کرده اید برای آشنایی دوستان دیگر درهمین تارنما آورده ایم، گزینه جستارها، بخش نوشتار بنگرید. جستاری به نام « پندارهای ناروا وناآشنا با منش اشوزرتشت»  اشاره شده.  تا دانایان وخواستاران گرایش به اندیشه راستین اشوزرتشت، به تلاش دشمنان نیز پی ببرند واز یاوه گویی ها باخبر باشند.