با درود استاد نیکنام، در برابر سانسور بزرگ فرهنگی که علیه دین زرتشت وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می کنید.

پرسش: 

با درود استاد نیکنام، در برابر سانسور بزرگ فرهنگی که علیه دین زرتشت وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می کنید.

پاسخ: 

 

درود برشما، باید باور داشت که خورشید برای همیشه پشت ابرها نخواهد ماند.

 

مولانا می فرماید:

هرکسی کو دور ماند از اصلِ خویش

بازجوید روزگارِ وصل خویش؛

 

 اگر کسانی که خود را پیرو زرتشت می دانند، رفتار و کرداری هماهنگ با بینش این آموزگار در زندگی داشته باشند - راستی پیشه کنند تا در اندیشه، گفتار و کردار آنان آشکار گردد - شادی و مهربانی را نمودار سازند - خدمت به دیگران را فراموش نکنند - تازگی و سازندگی را سفارش کنند - به داد و دهش بپردازند و خوشبختی خود را در خوشبختی دیگران دریابند؛ بیگمان سبب خواهد شد تا روشنایی و فروغ «آیین راستی و خرد» از پس پرده هرگونه سانسوری به بیرون تراوش کند و همچنان گسترش یابد.

 مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید!