با درود، در برابر سانسور بزرگ فرهنگی که علیه دین زرتشت وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می کنید.

پرسش: 

با درود، در برابر سانسور بزرگ فرهنگی که علیه دین زرتشت وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می کنید.

پاسخ: 

درود برشما، باید باور داشت که خورشید برای همیشه پشت ابرها نخواهد ماند. مولانا می فرماید: هرکسی کو دور ماند از اصلِ خویش \ بازجوید روزگارِ وصل خویش؛ اگر کسانی که خود را پیرو زرتشت می دانند، رفتار و کرداری هماهنگ با بینش این آموزگار در زندگی داشته باشند - راستی پیشه کنند تا در اندیشه، گفتار و کردارآنان آشکار گردد - شادی و مهربانی را نمودارسازند - خدمت به دیگران را فراموش نکنند - تازگی و سازندگی را سفارش کنند - به داد ودهش بپردازند و خوشبختی خود را در خوشبختی دیگران دریابند؛ بیگمان سبب خواهد شد تا روشنایی و فروغ «آیین راستی و خرد» از پس پرده هرگونه سانسوری به بیرون تراوش کند و همچنان گسترش یابد. مشک آن است که ببوید نه که عطار بگوید!