بادرود، دردين زرتشت نذر كردن چگونه است؟ زرتشتيان برای برآورده شدن خواسته هايشان چه نذری می كنند؟

پرسش: 

بادرود، دردين زرتشت نذر كردن چگونه است؟  زرتشتيان برای برآورده شدن خواسته هايشان چه نذری می كنند؟

پاسخ: 

بهترین شیوه  پیشکش مینوی (نذرکردن) در بینش زرتشت، انجام کار نیک است. آشکار است که هرکس هنر و توانایی ویژه یی دارد، بر او شایشته است تا بخشی دارایی خویش مانند (هنر، دانش، ثروت، سخن) را به نیازمندان نیز برساند. انسان دربخش های گوناگون مادی و مینوی نیاز هایی دارد، بنابراین همه به گونه ای نیازمندند. در برابرآن هرانسانی نیز توانمندی های مادی و مینوی گوناگونی دارد که برخی برتر و بیشتر از دیگران است.  چنانچه بخشی از اینگونه توانمندی به ریخت (شکل) رایگان به نیازمندان رسانده شود،  بهترین شیوه پیشکشی (نذر) خواهد بود. کسی که بنیادهایی مانند بیمارستان و آموزشگاه رابنا می گذارد، بابرپایی جشن هایی مانند «گاهنبار» با دهش خویش خوراک و پوشاک را برای همه فراهم می کند، آنکه دانشی دارد و آموخته های خود رابرای بهزیستی و رستگاری دیگران به آنان آموزش می دهد. دیگری که با راهنمایی خود مشکلی را از پیش روی نیازمندی برمی دارد. سخنرانی که گفته های نیک و سازنده را به مردم بیان می کند. نویسنده یی که با خامه (قلم) خویش پیام بهزیستی را بازگو می کند. آنکه با پاک نگهداشتن آب، خاک، هوا و آتش محیط زندگی را برای همه سالم نگه می دارد و همه کسانی که با سفارش زرتشت، خوشبختی خود را در خرسندی دیگران احساس می کنند. (اوشتا. اَهمایی. یَهمایی، اوشتا. کَهمایی. چیت) نذر و پیشکشی خود را به خوبی ادا کرده اند. ..تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن...به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی