آیا کشتار حیوانات و خراب کردن لانه مورچه ها در دین زرتشت حقیقت دارد؟ اگر نه پس مدارکی که بعضی نشان می دهند گواه چیست؟ آیا جعلی است؟

پرسش: 

آیا کشتار حیوانات و خراب کردن لانه مورچه ها در دین زرتشت حقیقت دارد؟ اگر نه پس مدارکی که بعضی نشان می دهند گواه چیست؟ آیا جعلی است؟

پاسخ: 

چنین چیزهایی به دور از فرهنگ آیین راستی و بینش زرتشت است. شاید در نوشته های دیگری از باورهای خرافی مردم ایران باستان باشد که به دین زرتشت نسبتی ندارد. برای درک جایگاه پیام زرتشت با دیگر نوشته های پهلوی و اوستایی، نگاهی نیز به گزارش های گزینه نوشتارها، بخش مقاله از همین تارنما داشته باشید تا سرودهای زرتشت در گات ها را با ادبیات گوناگون دیگر شناسایی کنید. باورهای مردم وکاهنان پیش از زرتشت را بنگرید و مخالفان همزمان زرتشت و ادبیات پهلوی پس از وی به ویژه زمان ساسانی و سده ها پس از شکست ساسانیان را در برخی از روایت های پهلوی رادریابید.