آیا پاسخ های شما برداشت خودتان از دین زرتشت است، یا باور پذیرفته شده ی موبدان و زرتشتیان؟

پرسش: 

آیا پاسخ های شما برداشت خودتان از دین زرتشت است،  یا باور پذیرفته شده ی موبدان و زرتشتیان؟

پاسخ: 

دین وآیین مزداپرستی، یک گونه جهان بینی ویژه و بینشی مَرتو نهاد (انسان محور) است که زرتشت آن را هزاران سال پیش بنیاد گذاشته است. زرتشت در سروده هایش خود را گاهی«سوشیانت »میداند:(سودرسان مقدس= نجات دهنده و بیدار کننده) وگاهی «مانترن» (آنکه گفته هایش انددیشه برانگیز باشد) و در یکی از پیام های خود می فرماید (یسنا ۳۰ بند۲):  ای مردم، بهترین گفته ها را به گوش بشنوید. با اندیشه روشن به آن بنگرید، سپس هر مرد و زن از شما، راه نیک و بد را، با اختیار برگزیند... پاسخ هایی که به پرسش ها دراین تارنما آمده است. نگرشی ژرف گونه بر بینش زرتشت است که در سرودهایش (گات ها) آمده و آشکار است ، و برپایه فلسفه برگزاری آیین ها وسنت های نیاکان است که هماهنگ با پیام زرتشت و جهان بینی او بوده، که پس از پژوهش های میدانی در چند دهه گذشته اندوخته و به یاد دارم . شاید کسانی نیز باشند که با نگاهی  ناهمگون با بینش زرتشت - برگرفته از باورهای دیگر نوشته های اوستایی،(یشت ها، وندیداد) - ادبیات پهلوی که سده ها پس از حکومت ساسانی در ایران شکل گرفته اند (روایت های پهلوی) و یا برپایه سنت هایی بسیار کهن ( پیش از آموزگاری زرتشت) سخن بگویند، بنویسند و پاسخگو باشند. یادآوری پیام اشوزرتشت این است که: مَرتو (انسان) آزاد است تا هرگونه سخنی را بشنود، با اندیشه روشن به گفته هابنگرد، سپس برپایه دانایی بهترین راه راگزینش کند.