آقای کورش نیکنام درود، خالق انگره مینو - اهریمن - کیست؟ و انگره مینو درمقابل چه کسی قراردارد؟

پرسش: 

آقای کورش نیکنام درود، خالق انگره مینو - اهریمن - کیست؟ و انگره مینو درمقابل چه کسی قراردارد؟

پاسخ: 

 

درود برشما، «اَنگره مینو» که در گویش پارسی به آن «اهریمن» گفته شده است به چِمار (:معنی)  منش ویران ساز و کژاندیشی است که درپی برخورد دو نیروی «همزاد و ناهمگون» در نهاد مَرتو(:انسان) پدیدار می شود. بنابراین پدیدآورنده(:خالق) اهریمن، خداوند نیست بلکه این پدیده ویران ساز، تراوش یافته ذهن موتوگانی است که از دانایی بهره ندارند و از احساس ناپاک و پندارهای نادرست بهره می گیرند.

 

آنکه از دانایی بهره گرفته باشد، به جای انگره مینو که اندیشه تباه کننده است. منش پاک و سازنده «سپنتا مینو» را درنهاد و باور خود پدیدار خواهد ساخت.

 

بنابراین آفریدگار(:خالق) نیک اندیشی و بد اندیشی، هردو مرتو(:انسان) است یکی نیک اندیش را ودیگری بد اندیشی را گزینش کرده است.

فروزه اهریمنی در برابر سپنتامینو قرار گرفته است، اهریمن نه در برابر اهورامزدا جای دارد و نه روبروی  کسی دیگرایستاده است. «اهورامزدا» (:دانایی وآگاهی‌ بیکران هستی بخش) است. آفریدگار همه نیکی ها در هستی می باشد چون از فروزه "دانایی" به جز نیکی تراوش نخواهد شد،

 

از این سرچشمه«دوگوهر همزاد و ناهمگون» که هردو نیروی مورد نیاز فرآیند هستی می باشند پدیدار شده است، «مثبت و منفی»، »کشش و رانش»، »تز و آنتی تز»، «کنش و واکنش»، «گرمی و سردی»، «سیاهی و سپیدی»، نمونه هایی از این دو فروزه می باشند که هیچکدام بد آفریده نشده اند.