آقای موبد نیکنام، باور زرتشت ومزدیسنان در مورد موسیقی چیست؟

پرسش: 

آقای موبد نیکنام، باور زرتشت ومزدیسنان در مورد موسیقی چیست؟

پاسخ: 

سروده های زرتشت، گات ها نام دارد که آهنگین بوده و به باور پژوهشگران، نخستین ادبیات شعر گونه جهان دانسته شده است. آشکار است که چنین سرودهایی از آغاز با آهنگ ویژه ای خوانده می شده است.

 

شادمان زیستن و فراهم آوردن شادی وسرور برای روان خویش و دیگران، از سفارش های بینش زرتشت است و شاد کردن دیگران به گونه ای نیایش بوده است چنانکه در سنگ نگاره های دوران هخامنشی نیز مشاهده می شود که آمده:

 

 بزرگ است اهورامزدا؛

که آسمان را آفرید،

که زمین را آفرید،

که مردم را آفرید،

 و « شادی » را برای مردم آفرید؛

 

بنابراین خنیاگری(:موسیقی) جدا از زندگی زرتشتیان و نیاکان ما نبوده است. نگاره(:عکس) دف، دوتار ونی که از پنج هزار سال پیش به یادگارمانده، همچنین نام آورانی خنیاگر وخوشنواز در دوران ساسانی همچون باربد و نکیسا، سخن از ارزش موسیقی و بهره مندی آن در ایران باستان را دارد.